Stadgar

§1. Namn
Föreningens namn är Hults Fiskevårdsförening.

§2. Omfattning
Föreningen förvaltar fisket i Ågelsjön och ovanförliggande vatten samt Gransjön enligt avtal med vattenrättsägaren.

§3 Syfte
Föreningens syfte är att bereda medlemmarna möjlighet till fiske. Allt fiske är för egen konsumtion. Fiske för avsalu är alltså inte tillåtet.

§4. Medlem
Medlem är den som erlagt medlemsavgift.

§5. Regler för fisket
För fisket gäller regler och avgifter som beslutas av fiskestämma.

§6. Märkning av redskap och båtar
Fiskeredskap och båt skall vara märkt med ägarens namn.

§7. Tillgångar
Föreningens årsöverskott skall användas till fiskevård, vattenvård eller annan åtgärd som gagnar föreningens verksamhet.

§8. Beslut och rösträtt
Beslut på fiskestämman fattas med acklamation om inte omröstning begärs. Vid omröstning har varje medlem en röst.
Rösträtten skall utövas personligen.

§9. Tidpunkt och plats för fiskestämma.
Ordinarie fiskestämma skall årligen hållas på den tid och plats, som föreningens styrelse bestämmer, dock senast före mars månads utgång.
Extra fiskestämma skall hållas då styrelsen finner sådan  påkallad eller då extra stämma skriftligen begärs av minst en tiondedel av föreningens medlemmar. Vid extra stämma får endast avgöras sådant ärende som angetts i kallelsen.

§10. Kallelse
Kallelse till fiskestämma skall ske senast två veckor före stämman.

§11. Dagordning vid ordinarie fiskestämma
Vid ordinarie fiskestämma skall följande ärenden behandlas

 1.   Val av ordförande för stämman.
 2.   Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 3.   Val av sekreterare för stämman
 4.   Fastställande av dagordning
 5.   Fråga om kallelse skett stadgeenligt
 6.   Styrelsens berättelse och revisorernas berättelse
 7.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8.   Ersättning till styrelsen, revisorerna och fisketillsyningsmän
 9.   Val av styrelseordförande, övriga styrelsemedlemmar och suppleanter
 10.   Val av revisorer och suppleanter
 11.   Framställning från styrelsen och motioner från medlemmar
 12.   Fråga om fiskets vård och bedrivande
 13.   Fastställande av avgifter för medlemskap
 14.   Övriga frågor

§12. Styrelse och val
För föreningen skall finnas en styrelse. Den skall bestå av ordförande och fyra övriga ledamöter samt minst en suppleant.
Ordföranden väljs av fiskestämman för ett år. Övriga ledamöter välj på två år. Första gången val äger rum skall dock två ledamöter väljas på ett år.

§13. Revisorer
Revisorerna skall vara två samt ha en suppleant. Alla väljs på ett år.

§14. Verksamhet
Styrelsen ansvar:

 1.   Att förvalta fiskevårdsföreningens medel och föra dess räkenskaper
 2.   Att verkställa fiskestämmans beslut
 3.   Att hantera medlemskapen
 4.   Att anordna erforderlig fiskebevakning
 5.   Att inom föreningen utse vederbörliga funktionärer
 6.   Att svara för vattenprovning enligt fastställda rutiner
 7.   Att utföra provfisken

§15. Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

§16. Räkenskapsår och revision
Föreningens räkenskapsår är kalenderår. Revision skall vara avslutad före ordinarie fiskestämma.

§17. Stadgeändring
Beslut om ändring av föreningens stadgar fattas vid två på varandra följande fiskestämmor, varav minst en ordinarie.

§18. Föreningens upplösande
Om föreningen upplöses skall tillgångarna nyttjas för fiskevårdande åtgärder. Vattenrättsägaren kan verkställa detta.

§19. Antagande av stadgarna
Dessa stadgar är antagna i Hults Bruk på ordinarie och extra fiskestämma den 31 mars 2015.